Gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten

Rior Industrie- en Handelsonderneming B.V./Rioned (de "Vennootschap") verstrekt deze Gegevensbeschermingverklaring voor Sollicitanten om onze praktijken toe te lichten voor het verzamelen, gebruiken en het anderszins verwerken van bepaalde persoonsgebonden identificeerbare informatie over sollicitanten of andere potentiële werknemers ("Sollicitatiegegevens") in verband met wervings- en selectieactiviteiten.

I.          CATEGORIEËN SOLLICITATIEGEGEVENS

De Vennootschap verzamelt, gebruikt en verwerkt de volgende categorieën Sollicitatiegegevens met het oog op uw potentiële tewerkstelling bij de Vennootschap:

 • Contactgegevens,zoals uw persoonlijk en zakelijk adres, en persoonlijke en zakelijke telefoon- of faxnummers en e-mailadressen;
 • Persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht en geboorteland; en
 • Gegevens over uw beroepskwalificaties,zoals behaalde certificaten en diploma's, taalvaardigheden, ervaring met soorten software, professionele lidmaatschappen, samenvattingen van uw sterke punten en technische deskundigheid, arbeidsverleden (vroegere werkgevers en functies, data, locaties, supervisors, verantwoordelijkheden, salaris), CV en sollicitatiebrief, referenties en informatie verkregen van deze referenties, en een verwant antecedentenonderzoek (voor zover toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

Sollicitatiegegevens worden verzameld, hetzij rechtstreeks door ons of via derden (bijvoorbeeld de mensen die u hebt vermeld als uw referenties, vorige werkgevers, scholen, overheidsdiensten of overheidsmiddelen), met inachtneming van de voorschriften van de toepasselijke wetgeving.

Het verstrekken van Sollicitatiegegevens, zoals beschreven in deze Gegevensbeschermingverklaring voor Sollicitanten, is deels een wettelijke verplichting, deels een contractuele verplichting krachtens de voorwaarden van ons wervingssite en deels een voorwaarde voor het uitvoeren van de wervings- en selectieprocedure met u. Over het algemeen bent u verplicht de Sollicitatiegegevens te verstrekken, behoudens in een beperkt aantal gevallen waarin wij aangeven dat bepaalde informatie vrijwillig wordt verstrekt. Het niet verstrekken van Sollicitatiegegevens kan de Vennootschap hinderen bij het uitvoeren van de wervings- en selectieactiviteiten die van invloed zijn op uw potentiële tewerkstelling bij ons.

 

II. DOELEINDEN VAN EN GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN SOLLICITATIEGEGEVENS

De Vennootschap gebruikt de Sollicitatiegegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevensverwerking

Categorieën sollicitatiegegevens

Wervings- en selectieactiviteiten, waaronder het beheer van uw aanwerving, een beslissing aangaande de aanwerving (waaronder het beoordelen van de kwalificaties en het volgen van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure, en het houden van sollicitatiegesprekken), en het voltooien van de wervingsprocedure in het geval we u een functie bij de Vennootschap aanbieden en u deze aanvaardt (waaronder activiteiten in verband met het onboarden en in dienst treden).

Contactgegevens, persoonlijke identificatiegegevens, beroepskwalificatiegegevens

Het voldoen aan de toepasselijke wetgeving en arbeidsgerelateerde vereisten, samen met het beheer van die vereisten, zoals arbeids- en immigratiewetgeving.

Contactgegevens, persoonlijke identificatiegegevens, beroepskwalificatiegegevens

 

De Vennootschap baseert zich op de volgende juridische gronden voor het verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken van Sollicitatiegegevens:

 

Sollicitatiegegevens

 • Het nemen van stappen op uw verzoek (bijv. het beheer van uw sollicitatie vóór het sluiten van een potentiële arbeidsovereenkomst met u);
 • Het uitvoeren van het contract met u voor het gebruik van onze wervingssite;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale wetgeving, wetgeving inzake gegevensbescherming, fiscale wetgeving, en corporate compliance wetgeving;
 • Toestemming, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving;
  • Het beschermen van de vitale belangen van u, als sollicitant, of van een andere persoon; en
  • De rechtmatige belangen van de Vennootschap of andere derden (bijv. bestaande of potentiële leveranciers, klanten, overheidsinstanties of rechtbanken), waar het rechtmatig belang met name in verband staat met interne informatie-uitwisseling, relatiebeheeractiviteiten of potentiële fusie- en overnameactiviteiten.

 

 

III.       CATEGORIEËN ONTVANGERS

De Vennootschap kan uw Sollicitatiegegevens, zo nodig, op de volgende wijzen aan derden overdragen voor de gegevensverwerkingdoeleinden die hierboven beschreven staan:

 • Binnen onze groepsmaatschappijen: Wij delen uw Sollicitatiegegevens met onze moedermaatschappij, Heico Holding, Inc. in de Verenigde Staten en haar dochterondernemingen, zoals noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, en met name om wervings- en selectieactiviteiten uit te kunnen voeren, en te kunnen reageren op (juridische) verzoeken;
 • Met bepaalde overnemende of overgenomen entiteiten: Als de Vennootschap, waarvoor u uw Sollicitatiegegevens hebt ingediend met betrekking tot uw belangstelling voor een functie, in zijn geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgedragen, of indien de Vennootschap een andere entiteit overneemt of deze integreert in de Vennootschap of de onderneming waar u naar een positie hebt gesolliciteerd, dan kunnen uw sollicitatiegegevens worden overgedragen naar de andere entiteit voorafgaand aan de transactie (bijvoorbeeld tijdens de due diligence-fase) of na de transactie, onverminderd de rechten onder de toepasselijke wetgeving, waaronder de wetten van het rechtsgebied waar de andere entiteit gevestigd is; en
 • Met bepaalde Gegevensverwerkers: Bepaalde, wel of niet gelieerde, externe dienstverleners, zoals voor IT- of HR-ondersteuning, ontvangen uw sollicitatiegegevens om deze gegevens te verwerken in het kader van passende instructies ("Gegevensverwerkers") zoals noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden, met name voor de wervings- en selectieactiviteiten, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en arbeidsgerelateerde vereisten, en andere activiteiten. Deze Gegevensverwerkers zullen onderworpen zijn aan contractuele verplichtingen tot het implementeren van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de Sollicitatiegegevens en het verwerken van de Sollicitatiegegevens zoals door ons wordt voorgeschreven.

De hierboven vermelde ontvangers kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Ontvangers buiten de EER kunnen gevestigd zijn in landen die geen passend niveau van bescherming bieden vanuit het oogpunt van de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming. De Vennootschap zal alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overdracht naar landen buiten de EER afdoende wordt beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot de overdracht naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, zal de Vennootschap de overdracht baseren op passende beveiligingsmaatregelen, zoals de EU modelcontractbepalingen krachtens artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of erkende certificatiemechanismen samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger.

Toegang tot uw Sollicitatiegegevens is voorbehouden aan degenen waarvoor de ontvangst van of toegang tot Sollicitatiegegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheden. De Vennootschap kan uw Sollicitatiegegevens ook openbaar maken aan professionele adviseurs, overheidsinstanties en rechtbanken, externe adviseurs en dergelijke derden, wanneer dit vereist of toegestaan is krachtens toepasselijke wetgeving.

 

IV.        BEWAARPERIODE

Uw Sollicitatiegegevens worden opgeslagen door de Vennootschap en/of onze dienstverleners, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor zolang dit strikt nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de Sollicitatiegegevens verzameld werden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Vennootschap zal uw Sollicitatiegegevens doorgaans bewaren in overeenstemming met de geldende bewaarschema’s en -procedures, tenzij het bewaren voor een langere periode gerechtvaardigd is vanwege een wettelijk voorschrift, waaronder de noodzaak voor ondersteuning of verdediging van een rechtsvordering waarvoor de verjaringstermijn nog niet verstreken is.

Als u een aanbod van de Vennootschap aanvaardt, zullen uw Sollicitatiegegevens worden bewaard voor de duur van uw dienstverband bij de Vennootschap en voor zover dit vereist is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en toepasselijke bewaarschema’s en -procedures.

 

V.         UW RECHTEN

Als u toestemming hebt gegeven ten aanzien van bepaalde soorten verwerking (bijvoorbeeld via een aparte specifieke toestemmingsverklaring) kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking terugtrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u tevens het recht om: (1) toegang tot uw Sollicitatiegegevens te verzoeken; (2) correctie van uw Sollicitatiegegevens te verzoeken; (3) verwijdering van uw Sollicitatiegegevens te verzoeken; (4) beperking van de verwerking van uw Sollicitatiegegevens te verzoeken; (5) overdraagbaarheid van uw Sollicitatiegegevens te verzoeken; en/of (6) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Sollicitatiegegevens. Houd er rekening mee dat de bovenvermelde rechten kunnen worden beperkt op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

(i)      Recht op toegang: Onder bepaalde omstandigheden, hebt u het recht om bevestiging te verzoeken omtrent het al dan niet verwerken van Sollicitatiegegevens over u en, indien dit het geval is, om toegang tot dergelijke Sollicitatiegegevens te verzoeken. Deze toegangsgegevens omvatten, onder meer, de doeleinden van de verwerking, de categorieën Sollicitatiegegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Sollicitatiegegevens zijn of zullen worden verstrekt, de bronnen van de Sollicitatiegegevens, de bewaarperiode van de Sollicitatiegegevens en de technische maatregelen ter bescherming van de Sollicitatiegegevens in geval van overdracht naar landen buiten de EER. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw toegangsrecht beperken. De meeste informatie is opgenomen in deze Gegevensbeschermingverklaring voor Sollicitanten, maar indien nodig zal aanvullende informatie worden verstrekt. Naast toegang, hebt u het recht om een kopie van de Sollicitatiegegevens aan te vragen. Indien u echter om extra exemplaren verzoekt, kunnen we een redelijk tarief op basis van administratieve kosten berekenen.

(ii)    Recht op rectificatie: Onder bepaalde omstandigheden, hebt u het recht om rectificatie (correctie) van onnauwkeurige Sollicitatiegegevens over u te verzoeken. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden hebt u het recht om onvolledige Sollicitatiegegevens aan te vullen door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

(iii)  Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): Onder bepaalde omstandigheden, hebt u het recht om verwijdering van Sollicitatiegegevens over u te verzoeken. In dergelijke gevallen zullen wij dergelijke Sollicitatiegegevens wissen of permanent onleesbaar maken.

(iv)   Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw Sollicitatiegegevens te verzoeken. In dit geval worden de desbetreffende gegevens gemerkt en mogen deze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. Aangezien de Vennootschap echter uw Sollicitatiegegevens primair verwerkt en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een contractuele arbeidsrelatie met u, zal de Vennootschap in beginsel een legitiem belang hebben bij de verwerking dat zwaarder weegt dan uw verzoek tot beperking, tenzij het verzoek tot beperking marketingactiviteiten betreft (die meestal niet van toepassing zijn in het kader van de tewerkstelling).

(v)    Recht op overdraagbaarheid: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om door u verstrekte Sollicitatiegegevens over u te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm, zodat u deze Sollicitatiegegevens aan een andere entiteit kunt overdragen.

(vi)   Recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden, hebt u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Sollicitatiegegevens door ons. Indien dit recht geldt, zullen we de betreffende Sollicitatiegegevens niet langer verwerken. Dit is geen absoluut recht en is in bepaalde situaties niet van toepassing, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, om te voldoen aan de toepasselijke Europese of nationale wetgeving, of ter verdediging van een rechtsvordering.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

 

VI.        VRAGEN

Mocht u vragen hebben over deze Gegevensbeschermingverklaring voor Sollicitanten, een recht willen uitoefenen of een kopie willen verzoeken van de desbetreffende waarborgen betreffende uw Sollicitatiegegevens, dan dient u contact op te nemen met de heer Pieters in zijn functie als Managing Director.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018